Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Symboly

Symboly

 Symbolika je s lidstvem spjata od nepaměti, ať již ze záznamů starých archeologických vykopávek či popisů v posvátných textech, které se uchovaly po celá tisíciletí. Některé jsou známé, jiné méně a přesto jsou odkazem mnoha kultur z celého světa.

Jsou také symboly, jejichž pravý význam zůstává pro běžného, tzv. konzumního člověka zahalen tajemstvím, nebo je zcela nedostupným. Přesto se stane, že si zvídavost najde cestu ke střeženému, ale kýžená odpověď se nedostaví, neboť je priorita střežit pravý význam, aby zvídavý člověk z důvodu svého nevědomí nepáchal skutky, ke kterým symboly neslouží.

 Dovolte tedy úvodem vnést trochu světla do tohoto pojmu a rozptýlit nesourodé názory o tom, co je symbol. Je nutné zmínit, že nevědomost velmi často dehonestuje posvátné symboly, u kterých jsou zcela mylně chápany i předávány významy napříč běžnou populací. 

Stručně je možné vyjádřit, že „naše vyspělá společnost " oplývá znakem nevědomosti a to zcela dobrovolně. Projevy se vyskytují domníváním, odhady, případně i hádáním, rozdělováním a to následně přispívá k jednostrannému pohledu jedince či davu, kdy není možné spatřit celý význam symbolu, natož ho použít či prožívat v uceleném konceptu tak, jak byl stvořen.

 Často je nevědomost popisována jako stěžejní bod lidské mysli, která důsledkem špatného uchopení neznámého termínu není schopna dospět k závěru, že se vše vzájemně prolíná, nebo chcete-li, propojuje. Jako příklad výše popsaného může sloužit iluze v podobě domýšlivosti osoby, která se spíše zajímá o to, kdo je, jak vypadá, jaké má životní postavení nebo čím je ve společnosti významná, aniž by měla soudnost, že nemá ponětí, jak k symbolům přistupovat.

Právě tyto popsané „hodnoty" jsou aplikovány v širší populaci, která je velmi bravurně jako přes kopírák přejímá a zcela se s nimi ztotožňuje, aniž by si každý učinil své vlastní poznatky a z nich vyvodil patřičný závěr, který jedince obohatí.

 Takový akt lze prostě nazývat volbou, která prokáže nejen hloubku života osoby, ale i současně poskytuje odpověď pro duchovně hledající, že na symboly nemají hlubší vhled. Existuje účinný prostředek, který prokáže nejen vědomosti člověka, ale i kvalitu jeho života, což se u takové osoby promítne nejen v přístupu k posvátným symbolům, ale hlavně v očekávaných odpovědích.

V praxi stačí položit prosté otázky, které hledajícím okamžitě sdělí vše, co potřebují znát a ujasní si, zda jsou na správném místě. Pokud vedete neustálá témata a nikdy se nedovíte odpověď, jste zřejmě na špatném místě a pouze Vás taková osoba zdržuje na cestě k poznání. Přitom se stačí v konverzaci na téma symbolů zeptat osoby, zda si je vědoma své vlastní existence a svých hodnot. Většinou se zvedne vlna nevole a odpovědi typu, že s tématem nesouvisí. Právě více než nevědomý člověk tuší.

 I přesto, že Vám odpoví ano a vy víte o jeho konzumních hodnotách či životních postojích, které jsou výše vyjmenované, položte doplňující otázku, zda si uvědomuje svoji smrtelnost, jak dlouho bude žít, kdy jeho život přesně končí a nejlépe, aby předal přesné datum svého odchodu. Tím nejen hledajícímu člověku, ale i průměrně vzdělané osobě dojde, že takové informace nemá a uvědomí si, že vyjmenované úkony s názvem priority života postrádají nejen hlubší smysl, ale i zbytečnost setrvávat v takové společnosti.

Pak již sečkat, zda se u aktivně hledajícího objeví nutnost či potřeba změnit své návyky, neboť poté přichází dávka pokory ke svému i okolnímu životu, kterého si s úctou váží. Vykročit do zcela nové a neznámé etapy vlastního života chce nejen vlastní odhodlání, ale i poslech silné touhy ze svého nitra, kterou se lze řídit.   

 S tímto velmi úzce souvisí symboly, jež slouží k uvědomění si sebe sama s poskytnutím toliko cenného, že pouze vlastní zkušenost a vytrvalá praxe přinese odměnu ve formě onoho poznání, které davu nelze vštěpovat ani předávat, natož jej od něj získat.

Nyní se zaměříme na symboliku, která je hojně předávána v hindusimu, kde zaujímá mnoho využití i prospěchu.

 

 Jeden z prastarých hinduistických symbolů, kterému se říká Yantra यन्त्र  - jantra, se často významově spojuje s mandalou. Má však zásadní rozdíly.

Mandala je od pohledu vytříbená a vykazující interakci – propojení s nadpozemským světem, s božskými bytostmi i promítnutí činností vykonaných lidmi.

 Naopak jantry vykazují založení na geometrii, sanskrtských znaků – vyjádření myšlenkových forem i obohacení dary matky přírody, které se objevují ve formě okvětních lístků.

Posvátné texty poskytují vysvětlení, že jantra poukazuje na vzorce zvuku, jež se přenáší do reality – hmoty, protože se přímo spojuje s určitým zvukem či mantrou – laicky řečeno modlitbou. Nicméně i dnešní doba tato tvrzení posvátných symbolů vědecky potvrdila díky záznamům z přístroje zvaného Kymaskop. 

 Závěry hovoří o skutečné posvátné geometrii a pouze potvrzuje tisíciletou pravdu v jejím ztvárnění i užití. Byl předán důkaz spolupráce duchovního světa a moderní doby, která hledala odpovědi na neuchopené tvrzení pouze z posvátných textů. Těmito důkazy se přenesla tisíciletá fakta, že tzv. nehmotný a neviditelný svět je propojen s hmotným a vzájemně se prolínají.

Symbol s názvem Yantra यन्त्र pochází ze složení dvou základních slov. V sanskrtu slovo yam znamená podporovat, svázat či zadržet a připojení tra pochází z trana, což popisuje vysvobození z otroctví. Název jantra lze i chápat jako osvobození od zrození i znovuzrození.

 Vyjádření symbolu Yantra यन्त्र lze tedy uchopit jako nástroje či stroje pro omezení, podepření nebo upevnění. I slovo nástroj skrývá mnoho významů a dle potřeby užití se charakterizuje na činnost, ke které má být použit. Laicky lze sdělit, že význam jantry se objasňuje jako podoba mechanismu, který je kombinací vhodných a funkčních prostředků.

Jako prostředek se nachází v jednoduché nebo složité formě, ale pokaždé směřuje k účelu, který v tomto případě poskytuje návod k přesnému užití. Jestliže se prostředky – mechanismy –  společně cílí a tzv. se vpasují  dohromady, vznikne ještě větší menchanismus – tedy nástroj zvaný Yantra, který je takto skládaný.

 Pro velmi jednoduché přiblížení může sloužit reálný příklad k zamyšlení z běžného života. Pokud doma vlastníte jeden šroubovák, těžko s ním opravíte povolené matice na jízdním kole. Máte omezené možnosti. Jestliže potřebujete kolo nutně použít, musíte si jej opravit.

Začnete přemýšlet a hledat možnosti, čímž počala aktivace a vystoupení z vašeho vlastního omezeného prostoru, kterým je v příkladu šroubovák. Vystoupením z komfortní zóny vedou kroky nejdříve k sousedům, zda nemají potřebné nářadí k zapůjčení. Pokud to nedopadne, mysl pracuje a nepřestáváte hledat možnosti, neboť kolo nutně potřebujete.

 Další cestou, tedy funkčním prostředkem je zakoupení příslušných klíčů. Tím jste aktivovali další proces, jenž vás dovedl ke zdárnému řešení. V běžném životě člověk díky myšlení činí osobní omezení a nemožnost se posunout dále.

Nalezením vhodného nástroje – prostředku ve formě klíčů jste učinili změnu, která vás právě dovedla ke kýženému výsledku, kterým je opravené kolo a tím i možnost jej použít k vašemu původnímu záměru.

 Stejně lze pracovat s nevhodným obsahem mysli, která ukládá nepotřebné informace a činí z nich později škodlivé návyky. Vždy je proto nutné zvolit vhodný prostředek k tomu, co pomůže tyto návyky ze života odstranit s použitím vlastní píle i vytrvalosti.

Přesně takový význam lze nalézt v duchovní podpoře, kterou ukrývá symbolika jantry. Zde uvádíme jen některé příklady užití janter.

Yantra यन्त्र v architektuře

 Dochovaný posvátný text z jedenáctého století předkládá název Samarāṅgaṇasūtradhāra समराङ्गणसूत्रधार, který lze charakterizovat jako architekt lidského obydlí a jako jeden z mála textů odkrývá popis teorie a současně praxi o hinduistické chrámové architektuře v Indii.

Zřejmé znaky jantry se objevují zcela viditelně v komplexu starých chrámů s názvem Panca Bhuta पञ्चभूत – pět prvků nebo Pancha Maha-Bhuta  पञ्चमहाभूत pañca-mahā-bhūta – pět základních elementů, které naleznete v jižní Indii. Chrámy lze najít i s názvem Pancha Bhoota Sthalas (m)  पन्च भूत स्थल – místo pěti prvků v Tamil Nadu a Andra Pradesh. Stejný název používá Ayurveda, která vychází z pěti prvků Pañcamahābhūta पञ्चमहाभूत

 O chrámech jsou dostupné informace, ale zvláštní cestu tajemna tvoří výpověď svatého muže, který tvrdí, že chrámy byly zasvěceny pouze elementům přírody. Původně nebyl žádný z chrámů svěcen pro božstvo, ale jako účelná pomoc pro obyčejný lid a ku prospěchu celého okolí.

Elementy země, voda, oheň, vzduch a éter jsou podle písem považovány za tzv. Velké stvoření. Védy popisují celý svět založený na těchto elementech včetně zmínky ayurvédy, která uvádí, že lidské tělo je rovněž takto stvořeno. Důvtipný člověk informace dohledá a vše si spojí.

 Koncepce, se kterou byly chrámy postaveny, je na delší výklad, proto je pohled soustředěn k symbolice posvátných janter s doplněním nádechu historického tajemství, které je z určitého důvodu střeženo. Chrámům se i připisuje moc, jež dokáže působit na člověka v místě setrvání posvátných míst.

Jak bylo sděleno, lidské tělo je také složeno z těchto elementů, proto umí jednotlivá místa vyrovnat rozkol v lidském těle, odstranit vzniklé problémy a srovnat elementy do rovnováhy.

 Přibližné pojmenování chrámů, místa a jejich přiřazení k prvkům.

Prvek země - prithvi - pṛthvī  पृथ्वी  - patří chrámu Ekambareswarar एकाम्बरेश्वर  – Kanchipuram

Prvek voda  - jala आपः   - patří chrámu Jambukeswara जम्बूकेश्वर - Tiruchirapalli

Prvek oheň  - agni - अग्नि - patří chrámu Arunachaleswara  अरुणाचलेश्वर  – Tiruvannamalai

Prvek vzduchu - vayu - vāyu वायु -  patří chrámu Srikalahasti श्रीकालाहस्ती

Prvek - ether/ akasha - ākāśa  आकाश  - patří chrámu Chidambaram चिदंबरम ve stejnojmenném městě. Je zajímavostí, že název je tvořen ze slov chit चित् , což znamená  vědomí a Ambaram nebe. Volně přeloženo jako nebe vědomí, které je konečným cílem, jehož má být podle posvátných písem dosaženo.

 Yantra यन्त्र v astrologii

 V tomto pojmu odkazuje na vyobrazení, jež má plnou kontrolu nad vesmírnými silami s podobou božského zdroje, jenž přejímá vesmírné paprsky od planet a umí je převést ve tvořivé vibrace. Ty se následně převádí do míst, kde je jantra uložena a doslova ničí všechny destruktivní síly ve svém okolí.

Aby jantry poskytovaly vesmírná požehnání, vážou se na jednotlivé prosby, které odráží chmury lidí. Například jantra pro harmonii domova, zaměstnání, získání prosperity, ale i tiché osobní prosby, které mají jedinci pomoci naplnit život.

 V jantrách se hodně projevují prvky země, ohně, vody, vzduchu i éteru. Pro prvek země jantra odráží tvar obdélníku a pomáhá s ambicemi i stabilitou. Prvek ohně znázorňují trojúhelníky, které odvracejí překážky na cestě a pomáhají s úspěchem. Prvek vody se značí v kruzích a dodává hloubku čili moudrost, emoční stabilitu i lásku. Prvek vzduchu předává schopnost mluvit a inteligenci a prvek éteru jde za duchovním poznáním s úspěchem.

Yantra यन्त्र jako duchovní průvodce

 Pokud se člověk podívá na symbol jantry, vidí mnoho tvarů i znaků zakomponovaných v geometrii. Slouží jako tichý a velmi účelný průvodce k cílené meditaci i zvýšení povědomí.

Jantra je tzv. vnitřním základem forem, ale i tvarů překypujícího kosmu. Texty popisují, že veškerá hmota je tvořena vnitřním základním sjednocením bez zřetele na to, co tvoří vnější strukturu. Proto se v józe objevuje termín, který praktikujícím sděluje, že každý pohled na svět může být viděn ve složení jantry.

 Pohled je definicí nejen pro praktikující jógu, ale lze jím nazvat svůj vnitřní osobní prostor - nitro, když je pozornost soustředěna na symboliku a obrazy janter, které vyjadřují konečnou formu určité energie ve světě.

S jantrou se zachází jako se specifickou silou, jež se vyznačuje odolností s poskytnutím možnosti pevného a vzrůstajícího výsledku, který se v osobní praxi projeví. Ve zkratce je možno předložit, že v sobě skrývá tzv. tři principy. Jedná se o princip formy Akriti-rupa, princip funkce Kriya-rupa a princip moci Sakti-rupa.

 Princip funkce Akriti-rupa popisuje skryté vnitřní formy. Princip funkce Kriya-rupa ztělesňuje kontrolu a nárůst psychických sil. Princip moci Sakti-rupa, též zvaný diagram moci nebo odhalená jantra, je přeměnou světské zkušenosti na psychickou, neboť překročila již dvě formy před ní. Jde o přenesení psychické zkušenosti získané intuitivním viděním.

Více popisu bude následovat u jednotlivých symbolů.

Cena

60160
160160
Shri Yantra web
60 Kč / ks
Kód: 2601
Shri Yantra web
100 Kč / ks
Kód: 2604
Shri Yantra web
160 Kč / ks
Kód: 2607
Symbol Óm web
60 Kč / ks
Kód: 2583
Symbol Óm web
100 Kč / ks
Kód: 2586
Symbol Óm web
160 Kč / ks
Kód: 2589
Symbol Shatkona web
60 Kč / ks
Kód: 2592
Symbol Shatkona web
100 Kč / ks
Kód: 2595
Symbol Shatkona web
160 Kč / ks
Kód: 2598
9 položek celkem