Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Symbol - Shatkona - ø 24 cm

k objednání
Kód: 2598
160 Kč / ks
Kategorie: Symboly

Tajemný symbol Shatkona celá staletí tiše předává dechberoucí důkazy, které byly zmapovány napříč celého světa. Duch pradávných časů dýchá z textů té doby a přináší do současnosti poselství v podobě forem nejrůznějšího užití i významové rozmanitosti.

 Historická cesta zcela jasně vede k první zmínce o symbolu Shatkony - Ṣaṭkoṇa षट्कोण, do posvátných sanskrtských textů, kde se překládá jako šestiúhelník. Již před počátkem je na místě vnést do symboliky světlo, neboť mnoho osob se domnívá, že jde ryze o ztvárnění temné magie nebo symboliku pocházející pouze z judaismu.

Na to lze použít termín z jógy, který nevědomost či iluzi nazývá Avidyā अविद्या, neboť tuto symboliku již dávno hojně užívala kultura Sumerská, Babylonská i Akkadská, která od Sumerů převzala teorii dějin umění, jež se zakládala na výkladu mytologie apod. Jestliže tyto staré kultury užívaly symboliku, museli mít i bohaté informace a ty jsou právě doloženy záznamy posvátného učení v Indii.

 V čistém pojetí je základ Shatkony tvořen dvěma rovnostrannými trojúhelníky, jež se protínají a každý z nich směřuje jiným směrem. Tento směr je v pozici jednoho trojúhelníku nahoru a druhého dolů. Protnutí či spojení vytváří obraz hvězdy, kterou můžete nalézt například v nejznámějším ztvárnění energetického bodu, či jinak řečeno srdeční čakry Anahata - Anāhata अनाहत

Shatkona je symbolické vyjádření, které se předkládá jako spojení  Puruṣa पुरुष a Prakṛti प्रकृति nebo také známé jako Śiva शिव  a Śakti शक्ति.

 Symbolika sděluje, že bez tohoto spojení by nemohlo existovat stvoření, což především znají oddaní praktikující jógu. Sloučení či propojení trojúhelníku lze uchopit v podobě mužské a ženské energie, která je příčinou veškerého stvoření. Tím, že se překrývají, jde o sdělení, že všechny tyto energie splynou v jednu, jsou vyjádřením božského aspektu, jenž nevykazuje rozdělení na mužské-ženské. To je způsobeno tím, že již v sobě zahrnuje obě tyto energie – splynutí. Stejný princip symboliky lze v běžném životě přirovnat v podobě obrazu muže i ženy, kteří odkazují k zachování lidského života, rasy, potomstva, rodu.

Z jiného úhlu pohledu lze vyjádřit spodní trojúhelník jako tři stavy lidské duše a horní trojúhelník v podobě tří vesmírných kvalit. Jejich protnutím se ztrácí hranice mezi vlastní osobností i vesmírem.  Toto splynutí či sjednocení se nazývá Shatkona - Ṣaṭkoṇa षट्कोण

 Před podrobnějším popisem je důležité zmínit výše uvedené historické poznámky napříč celým světem. Lze říci, že je i v každém náboženství od hinduismu, tantrismu, džinismu, buddhismu, přes křesťanství, až k judaismu. Symboliku lze například nalézt v Americe, Mexiku, Španělsku, Řecku, Itálii, Africe, na Balkánu, Íránu, Izraeli, Indii, Tibetu, Srí Lance, Japonsku, ale i v Čechách, které se podílely na použití symbolu právě v judaismu – Davidova Hvězda.

Symbol Shatkona je tak nesprávně v tomto pojetí naší kultury mylně přijímán. Jako tvrzení lze použít čerpání z historických záznamů, které dokládají původ začlenění Davidovy Hvězdy v judaismu. I když jsou záznamy ve starém Izraeli přibližně od šestého do osmého století př.n.l, kde nálezy hovoří o symbolice na předmětech i chrámech, užití symboliky jako součást náboženství je datováno do sedmnáctého století.

 Zde vede přímá cesta do českých luhů a hájů přímo ke konci třicetileté války s podrobnou informací o přijetí i začlenění symbolu do judaismu v roce 1648 n.l. Prameny z té doby hovoří o silné obraně Prahy před nájezdy Švédů s vyjmenováním národností, jež se obrany přímo účastnili. Jak již asi tušíte, mezi jinými byli i lidé židovského vyznání, o nichž hovoří výklad německého císaře Ferdinanda III.

Jak bylo v době válek zvykem, vždy bylo tradicí odměnit chrabré vojáky, ovšem u židovské národnosti nenašel vhodnou a důstojnou odměnu a to ani v případě vlastních dvořanů židovského vyznání. Dali hlavy dohromady a po dlouhém uvažování bylo rozhodnuto, že použijí symboliku hvězdy, která je vyznání známa z dob krále Šalamouna i Davida. Od těch časů se proto symbolika stala velmi známou a těšila se velké oblibě. V každé kultuře nalezneme mnoho rozmanitých příběhů Shatkony.

 Sanskrtské texty hovoří o symbolu Shatkona jako o nejstarším symbolu na zemi, který je po celá staletí používán pro formu uctívání jejího vnitřního posvátného prostoru. Ať už jde o buddhistické či hinduistické vyznání, hovoří se, že symbolika užitá v jantrách sloužila k uctívání i meditační praxi.

Je mnoho janter, které tvoří Shatkonu. Některé jsou známé, jiné méně. Vždy záleží na povaze, zaměření i užití. Například:

Gayatri Yantra – Gāyatrī  Yantra गायत्री मंत्र – zastavuje opakované a nechtěné myšlenky. Takové, které působí vtíravě i neodbytně, jež se opakovaně vnucují a promítají nejen v chování, ale i jednání osoby. Přináší jasné uvědomění a brání proti stresu. Odstraní zmatky a přináší moudrost. Dle posvátných véd je jantra označována jako nejmocnější jantrou. Mantra užívaná k jantře

 

 ॐ भूर्भुवः स्वः 

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

 

Om Bhuur-Bhuvah Svah 

Tat-Savitur-Varennyam Bhargo Devasya Dhiimahi 

Dhiyo Yo Nah Prachodayaat ||

 

 Lakshmi Yantra - Lakṣmī  Yantra लक्ष्मी यंत्र – je spojena s bohyní Lakshmi nebo také Mahalakshmi apod., která přináší hojnost, štěstí, prosperitu, bohatství, úspěch i harmonii. Prostřednictvím této jantry lze jedinci poskytnout stálé požehnání bohyně s vyjmenovanými přednostmi. Manter pro uctění Lakshmi se rovněž užívá mnoho v závislosti potřeb i událostí. Jedna z manter pro prosperitu.

 

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ ।

 

Om Shring Hring Kling Tribhuvan Mahalakshmyai Asmaakam Daaridray Naashay Prachur Dhan Dehi Dehi Kling Hring Shring Om |

 

Užití manter v podobě prostředku s podporou jantry s vloženým symbolem Shatkona lze vyjádřit jako podobu hluboce věřící osoby, která ji v činnosti meditace navštíví za předpokladu, že již byla zvládnuta cesta právě s realizací manter, neboť takový jedinec může dosáhnout svého nejvyššího cíle – poznání.

 Když se prostřednictvím jantry cíleně směruje mysl, utiší se. Díky vizualizaci přes geometrické vzory se otevírají dveře, kterými lze dojít k jednotě, jež poskytne přímé spojení s nejvyšší energií...Pokud se mentální pozornost soustředí na jantru, začíná tzv. proces rezonance, který se v podobě energie uvolňuje do pole jedince a je klíčový pro užití v meditaci.

Dokud trvá pozornost, tak energie proudí a jakmile se zastaví, rozplyne se. Při užívání modliteb či uctívání pomáhá forma jantry díky zaměřené mysli zvýšit kreativní síly i energii a při plné oddanosti dle povahy jantry a záměru dokáže přinést velmi plodné výsledky. Ty už jsou závislé na aktivním přístupu každého jedince.

 Jednoduchá pomoc při práci s jantrou:

Jestliže chcete využívat jantru ke své potřebě, zvolte místo, které bude směřovat k severu nebo východu s umístěním pozice do výšky vašich očí.

 Zvolte, k jaké události budete jantru používat a dle toho si opatřete nutné informace ke správnému užívání.

Pokud budete užívat k vlastní koncentraci, meditaci, je důležité před samotným aktem tzv. očistit svoji osobu, ale i svůj prostor vhodnými prostředky, jako jsou vonné tyčinky, dřeviny apod.

 Odstraňte ze svého okolí všechny rušivé vlivy v podobě telefonu, pc aj. a zajistěte si nerušené prostředí pro svůj záměr.

Dle toho, jak jste si zvolili usazení jantry, zaujměte vhodnou polohu, vždy s páteří vzpřímenou. Zaměřte se na svůj dech a zklidněte jej. Pozornost svému dechu věnujte, ale přistupujte k němu nenásilně. Dech je velmi důležitý, leč musí být plynulý. Snažte si nedávat žádný záměr, na nic nemyslete.

 Jestliže jste v klidu ve své zvolené poloze s jantrou ve výšce svých očí, zaměřte svůj zrak do jejího středu a v něm svým pohledem také zůstaňte. Nerozptylujte se pohledem na ostatní části jantry, pouze držte oční kontakt se středem jantry. Je-li to možné, nemrkejte nebo se pokuste mrkat velmi málo. Každopádně jde o praxi cviku, kdy jedinec v době konání soustředění nemrká.

Minimální délka této pozornosti se pohybuje od deseti do třiceti minut a v závislosti dosažené praxe se stupňuje. Vlastní praxe přinese velmi brzy plody vynaloženého úsilí. Ať již zvolíte symbol ke své praxi či jako ozdobu svého oblíbeného místa, přejeme mnoho úspěchů i radosti v konání na cestě života. Závěrem se rozloučíme úsekem mantry, která je velmi dobře známa praktikujícím jógu:

 

लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु

...lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu

Kéž převládne mír a štěstí...