Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Symbol - Óm - ø 17 cm

k objednání
Kód: 2586
100 Kč / ks
Kategorie: Symboly

Ōṃ ओम्  ॐ  Óm  Aum je odkazem v podobě hlubokého symbolu, neboť Óm je vše, je věčnou a trvající pravdou...

 Každý vnímá pravdu různými způsoby, která se v běžném životě vyjeví pouze na základě osobního nastavení. Lze ji vidět a nalézt při konání založeném pouze na vlastním rozhodnutí.

Pro někoho je rozhodnutí cestou v objetí  touhy po vědění, která je vedena vlastní pílí, jež je následně odměnou k poznání. Pro jiné je rozhodnutí cesta, která se zakládá na přijetí cizího názoru, bez touhy a vlastní píle. Tato cesta i sděluje, že není potřebné vyvíjet námahu, protože i tak lze dojít k poznání.

 Ať už jde o jakýkoliv pohled nebo rozhodnutí, je jisté, že tato osobní volba vždy zaručí na konci své cesty setkání s pravdou...

Život je nejvzácnějším a pouze osobním darem patřícím jedinci, který vlastní volbou rozhoduje, na základě jakých informací bude veden jeho směr. Krásné na poznání je to, že pravda, která přijde, nelze nikým zvrátit, zaměnit, převysvětlit, obrátit nebo se domnívat, neboť přišla taková, jakou jsme ji chtěli vidět a to díky své vlastní volbě.

 Hledání cesty ke svému cíli tedy nalézá každý jiným způsobem a pro hledající může být pomocnou nápovědou i skrytá informace v podobě symboliky.

Jak bylo zmíněno, Óm je trvající pravdou, jež popisují záznamy tajného učení Upanišad - Upaniṣad उपनिषद्, které jsou nedílnou součástí posvátných véd. Píše se v nich o znalostech, které existují mimo zemi a odkrývají pohled na to, co je onou realitou. Texty hovoří o vesmíru a současně poskytují prostor pro zamyšlení, který je sdělen v termínu Átma - Ātmā आत्मा a Brahman ब्रह्मन्

 Názvem Átma je rozuměno vyjádření osobnosti jedince jako já, nebo i pojmem duše. Vyjádření poskytuje i odpověď, že to, co je nehmotné, je nad duší. Slovem Brahman se vyjadřuje základ všeho v podobě reality, která se neprojeví, nemění, ani nekončí, protože je základem tzv.božské podstaty existence, materie, energie nebo pojmem času i prostoru v tomto vesmíru.

Jednodušeji lze nahlédnout na význam slova Átman tak, že je to každý člověk uvnitř sebe a Brahman značí pravdu, poznání i konečnou realitu.Texty lze uchopit jako pojednání, které vede k sebepoznání. V praxi cesta k poznání vede přes meditace nebo vědomě vykonané skutky, jež se tvoří společně s tzv. nejvyšším vesmírným zákonem.

 Posvátné texty nejsou založeny na dogmatických názorech, jak se mnoho lidí domnívá, ale jsou odpovědí k prostému hledání faktů. Proto se běžně konzumnímu jedinci stává, že nalezená fakta nejsou pochopeny, neboť nebylo docíleno dohledání či ověření potřebných informací, které se v takovém důsledku vyjeví v podobě nepochopení.

Proto lze v jednoduchosti přednést, že význam symbolu Óm zde bylo, je tu a stále bude. Óm je nezničitelné i trvalé, ale odkrývá i tajemství, že skrývá existenci, která říká, že žije samo o sobě.

 Při hledání odpovědí lze přijít k návaznosti z posvátných textů, kde jedna z částí Upanišad, zvaná Mandukya Upanišada - Māṇḍūkya Upaniṣad  माण्डूक्य उपनिषद्  v písmu uvádí:

 

 ॐ इत्येतदक्षरमिदꣳ सर्वं तस्योपव्याख्यानंभूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एवयच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव  ॥ १॥

 Přibližný překlad : Om je slabikou a lze ji takto chápat.Vše, co je minulostí, přítomností i budoucností, je pojetí egoismu.Cokoli přesahuje smyslové i rozumové možnosti, jsou tři kvality hmotné přírody – dobro, vášeň, nevědomost - je také přesahem skutečnosti. 

 

Tento krátký text je výtažek a lze jej uchopit jako informaci, která poskytuje záznam o existenci vyšší síly, jež existuje současně za celým světem i vesmírem. Prosté vysvětlení informuje o tom, že je. Aby jedinec dospěl k tomuto tvrzení z posvátného textu, nezbývá mu nic jiného než dojít k vlastnímu poznání.

 Proto je i kladen důraz na uvědomění, že Óm není jen odrazem zvuku či jakýmsi symbolem. Rovněž se sděluje, že není označením pro zpěv ani řeč. Uchopitelné vysvětlení je předkládáno jako pojem, který Óm uvádí v pozici, jež je právě nad vším, co má vlastní existenci. Toto se dále podrobně vysvětluje.

Pochopit význam Upanišad lze popsat jako sedícího jedince, jež je oddaný k získání vědění. To je například forma učitel – žák, který mu předkládá, že texty vyjadřují vyvázání se z tzv. světské existence - konzumu, protože tím nejvyšším poznáním je zcela zrušena vlastní nevědomost.

 Záznamy také poukazují na složení Óm ze tří slabik - a, u, m. Ty vyjadřují tzv. nepřerušené spojení mezi minulostí, přítomností i budoucností. Také odkaz na tři fáze stvoření vesmíru atd. Zmínky jsou i o universálním zvuku, který není jen jeden, ale jedná se o zvuky tři.

Při hlubším bádání se vyjeví poznatek, který tzv. tři zvuky přirovnává k mantře zvané Pranava – Praṇava प्रणव a její význam se vykládá dle přesné citace - to co je zněno nahlas. Také vysvětlení , že jde o předzvuk nebo pravěký zvuk.

 Tato citace vede k přímému označení Óm s dovětkem, že lze symboliku nalézt i pod jmény Omkara - Oṃkāra ओंकार , Oṅkāra ओङ्कार nebo Aumkara - Auṃkāra औंकार, jejichž překlad znamená Óm slabika nebo vyjádření samotného činu stvoření.

I když se tento symbol na základě různého vyznání vyobrazuje v odlišném podobenství než to, které je zde známo, není odkazem žádného konkrétního náboženství, protože je prostě universální.

 Napříč nejrůznějšími zmínkami o symbolu lze dohledat informace, které popisují užití nejen při modlitbách dané kultury, ale nachází se v podobě zobrazení v mandalách, jantrách, amuletů, ale i v domech či chrámech.

Jak bylo napsáno, vyjádření o symbolice jde dohledat u více kultur. Symbol, který je prezentován v naší kultuře z písma Dévanágarí - Devanāgarī देवनागरी , je rozdělen na tři části, kde jedna tvoří tečku, druhá půlkruh a třetí tvoří tři ohnuté části.

 Tečka je symbolikou pro nekonečný, neomezený a stálý zdroj zrození. Půlkruh je významem pro iluzi, které se říká Maya - Māyā माया , neboť vyjadřuje apel i strasti na cestě k poznání. Tři ohnuté čáry je symbolikou tří, která poukazuje např.na tři jiné stavy vědomí a zahrnují pozorný stav života, nevědomý stav a stav, ve kterém se sní.

Pokud zavítáte do Indie a budete mít čest být při uvítání nového človíčka na svět, zjistíte, že každé dítě je s tímto symbolem spjato již od svého narození. Tzv. obřad přivítání probíhá nejdříve s rituální očistou dítěte a po té se medem na jeho jazyk napíše posvátná slabika Óm. Tímto aktem je slabika Óm zpečetěna do osobního života, ve kterém navždy zůstává. 

 Nesmíme opomenout ani zmínky praktikování symbolu Óm, který hluboce působí na tělo, mysl i prostor. Každá praxe, ať už jde o jógu, mantry, tradiční modlitby, slavnosti apod., je započata symbolem Óm.

Mantry s Óm bez zájmu hlubšího poznání poskytují klid a stabilizaci, ovšem s hlubším poznáním je zvláště při praxi jógy stav umocněnější, neboť se použily určité prostředky k takovému prožitku.

 Jedním z těchto prostředků může být užívání symbolu jako mantry, která se v praxi každodenně provádí. Zpočátku se používá zcela volně v kratších úsecích. V pokročilosti lze praktikovat v různých sekvencích, které jsou pomalé nebo rychlé, ale jde zvládnout i velmi pomalá forma. Vše záleží na rozpoložení jedince, který ví, že vždy musí být forma pro něj přirozená či pohodlná, nikoliv nucená a násilná, tedy ve spěchu a stresu.

Jako jednoduchý a názorný příklad poslouží v praxi toto pojetí.

 

1, krátká opakující se verze Ómmm – obsahuje 3x písmeno m

  • znění v opakování je nádech a výdech s Ómmm - nádech – výdech s Ómmm – nádech - výdech s Ómmm

2, střední opakující se verze – obsahuje 5x písmeno m

  • znění Ómmmmm Ómmmmm Ómmmmm – příklad postupu v první verzi

3, delší opakující se verze  - obsahuje 7x písmeno m

  • znění Ómmmmmmm Ómmmmmmm Ómmmmmmm – příklad v postupu v první verzi

 Již v krátké době s pravidelnou praxí lze spatřovat vyrovnání a nadhled. Může se používat nejen při samotné meditaci, ale i v průběhu celého dne, kdy je cítit potřeba se vycentrovat. To již záleží na schopnosti vlastní koncentrace, která právě v běžném rušném dni umožní ztišit mysl. Pravidelná praxe, která vede do vlastní mysli zaručí přerušení procesu nežádoucího myšlení tím, že pozornost je právě dávána tomuto cvičení.

A nyní nezbývá nic jiného, než se nechat unášet na vlnách posvátnosti.