Veškeré texty či pouze jejich části uvedené k produktům lze použít pouze na základě písemného souhlasu e-shopu www.dharma888.cz

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I.

Základní ustanovení

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je: e-shop Dharma.

 

   Kontaktní údaje:

    e-mail: lostintime888@seznam.cz

    telefon: 607919813 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

jméno a příjmení

e-mailová adresa

poštovní adresa

telefon

 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro vyřízení objednávky.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

plnění právních povinností vůči státu,

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

                                                         

 

IV

Doba uchovávání údajů

 

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy – objednávky.

zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Zpracovatelé osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem a poskytovateli pro kladné vyřízení objednávky pro zákazníka.

 

 

 VI.

Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 

 VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům není volný přístup, pouze jím pověřené osoby, vyřizující objednávku zákazníka.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 3. 2021.